Artikel 1 – Verplichtingen van Auto- en Motorrijschool Hanodrive

Auto- en Motorrijschool Hanodrive (hierna verder te noemen de rijschool) verplicht zich tot het volgende:

 1. dat de aanvraag voor het afrijden (examen) door de rijschool wordt gedaan bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in samenspraak met de leerling.
 2. dat de leerling tijdens het afleggen van examens de beschikking heeft over dezelfde motorfiets waarop hij/zij motorrijles heeft gekregen, dan wel over een motorfiets van hetzelfde of gelijkwaardige type.
 3. dat de tijdsduur van een rijles 120 minuten is en uitsluitend bedoeld is voor het verzorgen van de rijles.
 4. dat er een verzekering is afgesloten tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling.

Artikel 2 – Verplichtingen van de leerling

De leerling (hierna verder te noemen de leerling) is:

 1. verplicht na inschrijving, voor rijlessen met zijn/haar DigiD code aan te melden op mijn.cbr.nl, om de rijschool te machtigen voor het aan te vragen examen (uitsluitend voor autorijlessen).
 2. verplicht zich tijdig af te melden (minimaal 24 uur voor geplande les) indien er dringende redenen zijn voor verzuim van een rijles. Bij te late afmelding voor een les wordt de verstreken tijd NIET gecompenseerd, mits tijdig afgemeld.
 3. verplicht een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen voor het rijexamen.
 4. zich bewust van het feit dat hij/zij zowel de feitelijke als de juridische bestuurder is van de lesmotor.
 5. heeft de rijschool op de hoogte gesteld van eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met de rijschool en het CBR voor aanvang van de rijopleiding wordt aangevangen (mocht naderhand anders blijken dan zal er geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaatsvinden).
 6. verplicht om bij aanvang van de rijles nuchter te zijn en niet onder invloed van welke stoffen dan ook die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Dringend wordt verzocht al vanaf de avond voor de afgesproken motorrijles geen alcohol of andere beïnvloedende stoffen te gebruiken.

Artikel 3 – Betaling

 1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan intake/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de intake te voldoen. Dit kan per bank of pinbetaling.
 2. Voor aanvang van de eerste rij- of theorieles dient het volledige bedrag van de opleiding c.q. spoedpakket voldaan te zijn per bank of pinbetaling.
 3. Bij het niet op tijd voldoen van het verschuldigde bedrag zullen de eventueel al afgesproken lessen niet doorgaan.
 4. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten zijn.
  Gerechtelijke kosten zijn alle kosten die door onze advocaat in rekening worden gebracht vermeerderd met het openstaande bedrag plus 2% rente per jaar.
  Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door derden die de rijschool in de hand neemt om het in te vorderen bedrag op te eisen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.
 5. Elke aanvraag ter toetsing of examen wordt uitsluitend gedaan indien de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij openstaand saldo zal onder geen enkele voorwaarde de toetsing/examen worden aangevraagd.
 6. Bij verlate afmelding, No Show of het niet kunnen overleggen van vereiste documenten, zal de leerling ongeacht de reden de nieuwe aanvraag zelf moeten bekostigen (dit valt buiten een eventuele examengarantie).
 7. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Artikel 4 – Vrijwaring, eigen verantwoordelijkheden en verboden handelingen

 1. Vrijwaring geldt bij alle leerlingen voor aanspraken van derden in geval van een aanrijding tijdens de rijles evenals tijdens het examen, uitgezonderd gevallen die het gevolg zijn van willens en wetens toebrengen van schade aan anderen en/of de lesvoertuigen alsmede grove schuld van de leerling, indien er sprake is van gebruik van alcohol, verdovende middelen of medicamenten door de leerling waardoor de rijvaardigheid kan worden beïnvloed.
  Voor de motorrijles geldt dat de leerling zowel wettelijk als juridisch bestuurder van de motor is.
 2. De leerling kan de rijschool op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade en/of letsel. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld door een derde partij in naam van de leerling.
 3. Boetes voor overtredingen, zoals het zich niet houden aan de wettelijk voorgestelde snelheden, rijden door rood licht, het niet om hebben van de gordel, het gebruik van een mobiele telefoon, komen alle ten koste van de leerling.

Artikel 5 – (Spoed)opleiding motor / auto

 1. Examengarantie geldt alleen bij een motor spoedopleiding en houdt in dat er voor alle praktijkexamens, AVB (max. 8 uur) en AVD (max. 8 uur) wordt ingeroosterd. Niet gebruikte AVB lesuren komen te vervallen en gaan niet mee naar het volgende onderdeel. Slecht één (1) herexamen per onderdeel wordt door de rijschool betaald.
  Indien extra lessen (die buiten het pakket vallen) nodig zijn om het benodigde examen te kunnen behalen worden deze aan de cursist doorberekend tegen het “extra” lestarief van de spoedopleiding! De extra kosten dienen eveneens vooruitbetaald te worden nadat het pakket is opgebruikt. De examengarantie vervalt bij een achterstallige betaling. Indien extra aanbevolen spoedlessen niet worden gevolgd vervalt de examengarantie. De examengarantie geldt alleen bij het motorpakket van € 1.260,-
 2. Binnen de lesuren vallen o.a. motorkleding aantrekken, motor klaarzetten en controleren en uitleg theorie door instructeur voor of na de les.
 3. De opleiding dient binnen 1 jaar na inschrijving afgerond te worden, indien hier niet aan voldaan wordt vervallen de lessen en examens.